හේවගේ, ඩබ්.කේ.

අධ්‍යපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සඳහා සංයුක්ත ගණිතය : දර්ශීය ගැටළු හා විසදුම් Hewage, W.K. - තලවතුගොඩ : විරණි ප්‍රකාශකයෝ, 2003. - වෙළුම. 1 ; පිටු. 358 = Adyapana podu sahathika pathra usas pela sandaha sanyukta ganitaya : darshiya getalu ha visadum


Applied mathematics

519 / H28

The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries