අතුකෝරාල, දයා රෝහණ

අධ්‍යාපන මූලධර්ම ලිපි / Adhyapana muladharma lipi - පානදුර : Panadura : ශික්ෂා මන්දිර ප්‍රකාශන, Shikhsa Mandira prakashana, c1991. - පි. 175 : වගු ; සෙමී. 21.

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ ඇතුළත් වේ.

9559008137


Education philosophy

370.1 / A78

The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries