ඉගෙනුම් - ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළ ගුරු - ශිෂ්‍ය පෙළඹීම (Record no. 142471)

000 -LEADER
fixed length control field 00674nam a22001697a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150424b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9789550230259
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Call No. 370.15
-- K16
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 18664
Personal name Karunanayaka, Sashika
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 24765
Corporate name or jurisdiction name as entry element කරුණානායක, සශීකා
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ඉගෙනුම් - ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළ ගුරු - ශිෂ්‍ය පෙළඹීම
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publisher රාජගිරිය :
Name of publisher අගහස් ප්‍රකාශන ,
Year 2014.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent පිටු.119 ;
650 #0 - Subject
9 (RLIN) 919
Subject Educational psychology
650 #0 - Subject
9 (RLIN) 1089
Subject Teaching
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Lending Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent location Current location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Price effective from Koha item type Total Renewals
            Anuradhapura Anuradhapura 2016-10-12     AN5172   370.15 K16 AN5172 2016-10-12   AN5172 2016-10-12 Lending Books  
            Anuradhapura Anuradhapura 2016-10-12     AN5173   370.15 K16 AN5173 2016-10-12   AN5173 2016-10-12 Lending Books  
            Anuradhapura Anuradhapura 2016-10-12     AN5174   370.15 K16 AN5174 2016-10-12   AN5174 2016-10-12 Lending Books  
            Anuradhapura Anuradhapura 2016-10-12     AN5175   370.15 K16 AN5175 2016-10-12   AN5175 2016-10-12 Lending Books  
            Badulla Badulla 2016-10-12     B1481   370.15 K16 B1481 2016-10-12   B1481 2016-10-12 Lending Books  
            Badulla Badulla 2016-10-12     B1482   370.15 K16 B1482 2016-10-12   B1482 2016-10-12 Lending Books  
            Badulla Badulla 2016-10-12     B1483   370.15 K16 B1483 2016-10-12   B1483 2016-10-12 Lending Books  
            Badulla Badulla 2016-10-12     B1484   370.15 K16 B1484 2016-10-12   B1484 2016-10-12 Lending Books  
            Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2016-10-12     KA11368   370.15 K16 KA11368 2016-10-12   KA11368 2016-10-12 Lending Books  
            Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2016-10-12     KA11369   370.15 K16 KA11369 2016-10-12   KA11369 2016-10-12 Lending Books  
            Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2016-10-12     KA11370   370.15 K16 KA11370 2016-10-12   KA11370 2016-10-12 Lending Books  
            Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2016-10-12     KA11371   370.15 K16 KA11371 2016-10-12   KA11371 2016-10-12 Lending Books  
            Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2016-10-12     MA7972   370.15 K16 MA7972 2016-10-12   MA7972 2016-10-12 Lending Books  
            Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2016-10-12     MA7973   370.15 K16 MA7973 2016-10-12   MA7973 2016-10-12 Lending Books  
            Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2016-10-12     MA7974   370.15 K16 MA7974 2016-10-12   MA7974 2016-10-12 Lending Books  
            Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2016-10-12     MA7975   370.15 K16 MA7975 2016-10-12   MA7975 2016-10-12 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2015-04-09 DON / VC Office 250.00 71304 6 370.15 K16 71304 2019-04-03 2019-03-17 71304 2015-04-09 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-10-20   250.00 134973 3 370.15 K16 134973 2018-04-20 2018-02-13 134973 2016-10-20 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134974 6 370.15 K16 134974 2019-04-07 2019-04-06 134974 2016-11-21 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134975 2 370.15 K16 134975 2019-04-11 2019-04-08 134975 2016-11-21 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134976 1 370.15 K16 134976 2018-06-02 2018-02-03 134976 2016-11-21 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134977 10 370.15 K16 134977 2020-02-19 2020-01-22 134977 2016-11-21 Lending Books 1
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134978 5 370.15 K16 134978 2018-11-02 2018-10-10 134978 2016-11-21 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134979 5 370.15 K16 134979 2018-09-08 2018-08-19 134979 2016-11-21 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134980 6 370.15 K16 134980 2019-03-17 2019-03-10 134980 2016-11-21 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-10-10   250.00 134981 3 370.15 K16 134981 2018-12-30 2018-12-08 134981 2016-10-10 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-11-21   250.00 134982 3 370.15 K16 134982 2018-02-13 2018-02-03 134982 2016-11-21 Lending Books  
            Kurunegala OUSL- Main Library 2016-10-12     KU2153   370.15 K16 KU2153 2016-10-12   KU2153 2016-10-12 Lending Books  
            Kurunegala OUSL- Main Library 2016-10-12     KU2154   370.15 K16 KU2154 2016-10-12   KU2154 2016-10-12 Lending Books  
            Kurunegala OUSL- Main Library 2016-10-12     KU2155   370.15 K16 KU2155 2016-10-12   KU2155 2016-10-12 Lending Books  
            Kurunegala OUSL- Main Library 2016-10-12     KU2156   370.15 K16 KU2156 2016-10-12   KU2156 2016-10-12 Lending Books  
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2016-10-14 Don/ Ms S. Karunanayake, OUSL/EDU 250.00 72350 6 370.15 K16 72350 2019-02-17 2019-02-03 72350 2016-10-14 Lending Books  

The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries