අධ්‍යාපනය හා සමාජ සාධක (Record no. 53528)

000 -LEADER
fixed length control field 00653nam a2200205Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20170725095201.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130921s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9555842124
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency ousl
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 370.114
Item number G85
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Gunawardena, Chandra
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 24680
Corporate name or jurisdiction name as entry element ගුණවර්ධන, චන්ද්‍රා
245 ## - TITLE STATEMENT
Title අධ්‍යාපනය හා සමාජ සාධක
246 ## - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Adayapanaya haa samaja sadhaka
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Name of publisher, distributor, etc. සාර ප්‍රකාශන,
Date of publication, distribution, etc. 1995.
Place of publication, distribution, etc. කොට්ටාව :
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent පි. 163 ;
Dimensions සෙමි. 21
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Moral education
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Lending Books
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date checked out Price effective from Koha item type Collection code Copy number Checked out Public note Shelving location Cost, normal purchase price
          Anuradhapura Anuradhapura 2014-01-24 AN 5064   370.114 G85 AN 5064 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   AN 5064   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2321   370.114 G85 KA2321 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2321   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2322   370.114 G85 KA2322 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2322   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2323   370.114 G85 KA2323 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2323   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2324   370.114 G85 KA2324 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2324   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2325   370.114 G85 KA2325 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2325   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2326   370.114 G85 KA2326 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2326   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2327   370.114 G85 KA2327 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2327   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2328   370.114 G85 KA2328 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2328   Expo. Data    
          Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2014-01-24 KA2329   370.114 G85 KA2329 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   KA2329   Expo. Data    
          Kurunegala Kurunegala 2019-12-03 KU840   370.114 G85 KU840 2019-12-03   2019-12-03 Lending Books   KU840     01 125.00
          Kurunegala Kurunegala 2019-12-03 KU841   370.114 G85 KU841 2019-12-03   2019-12-03 Lending Books   KU841     01 125.00
          Kurunegala Kurunegala 2019-12-03 KU842   370.114 G85 KU842 2019-12-03   2019-12-03 Lending Books   KU842     01 125.00
          Kurunegala Kurunegala 2019-12-03 KU843   370.114 G85 KU843 2019-12-03   2019-12-03 Lending Books   KU843     01 125.00
          Kurunegala Kurunegala 2019-12-03 KU844   370.114 G85 KU844 2019-12-03   2019-12-03 Lending Books   KU844     01 125.00
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2014-01-24 MA4596   370.114 G85 MA4596 2014-01-24   2014-01-24 Lending Books   MA4596   Expo. Data    
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2018-12-08 MA9181   370.114 G85 MA9181 2018-12-08   2018-12-08 Lending Books   MA9181   Transferred from AMB867 01  
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2018-12-08 MA9183   370.114 G85 MA9183 2018-12-08   2018-12-08 Lending Books   MA9183   Transferred from AMB869 01  
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2018-12-08 MA9182   370.114 G85 MA9182 2018-12-08   2018-12-08 Lending Books   MA9182   Transferred from AMB868 01  
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2018-12-08 MA9184   370.114 G85 MA9184 2018-12-08   2018-12-08 Lending Books   MA9184   Transferred from AMB870 01  
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2018-12-10 MA9186   370.114 G85 MA9186 2018-12-10   2018-12-10 Lending Books   MA9186   Transferred from AMB872 01  
          Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2019-02-10 MA9747   370.114 G85 MA9747 2019-02-10   2019-02-10 Lending Books   MA9747     01  
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31498 31501 370.114 G85 31498 2017-08-03 2017-07-10 2013-09-21 Lending Books            
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 1996-03-11 31497 31502 370.114 G85 31497 2018-08-12 2018-08-05 1996-03-11 Lending Books General Collection 31497        
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31496 31497 370.114 G85 31496 2018-01-28 2018-01-05 2013-09-21 Lending Books            
Withdrawn         OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31495 31495 370.114 G85 31495 2013-09-21   2013-09-21 Lending Books            
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31494 31497 370.114 G85 31494 2018-05-03 2018-02-13 2013-09-21 Lending Books            
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 1996-03-11 31493 31495 370.114 G85 31493 2018-02-03 2018-02-02 1996-03-11 Lending Books General Collection 31493        
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31492 31494 370.114 G85 31492 2018-01-20 2018-01-05 2013-09-21 Lending Books            
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31491 31491 370.114 G85 31491 2013-09-21   2013-09-21 Lending Books            
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31490 31493 370.114 G85 31490 2020-09-10 2020-09-10 2013-09-21 Lending Books     2020-09-24      
          OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2013-09-21 31489 31492 370.114 G85 31489 2018-01-20 2018-01-05 2013-09-21 Lending Books            

The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries